NEWSLETTER NR 08/12

Kiedy ubezpieczyciel nie pokryje szkód objętych ubezpieczeniem OC pojazdu? Wyłączenia odpowiedzialności

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych zobowiązuje osoby uczestniczące w zdarzeniu objętym ubezpieczeniem obowiązkowym do pojęcia stosownych działań w celu zminimalizowania powstałej szkody. Fakt podjęcia owych działań jest bardzo istotny, gdyż niedopełnienie obowiązków nałożonych przez ustawę może wpłynąć na wysokość odszkodowania.

Katalog działań, do których zobowiązani są wszyscy uczestnicy zdarzenia objętego ubezpieczeniem obowiązkowym określony został w ustawie i przedstawia się następująco:

  1. uczestnicy zdarzenia obowiązani są do przedsięwzięcia wszelkich środków mających na celu zapewnienia bezpieczeństwa w miejscu zdarzenia, starania się o złagodzenie skutków zdarzenia oraz zapewnienia pomocy lekarskiej poszkodowanym, jak również w miarę możliwości zabezpieczenia mienia osób poszkodowanych,
  2. w miarę możliwości należy zapobiec zwiększeniu się szkody,
  3. jeżeli doszło do wypadku z ofiarami w ludziach lub zachodzi prawdopodobieństwo, że jest on wynikiem przestępstwa, należy niezwłocznie powiadomić o nim Policję.

Ponadto osoba objęta ubezpieczeniem obowiązkowym od odpowiedzialności cywilnej musi udzielić pozostałym uczestnikom zdarzenia informacji dotyczących zawartej umowy ubezpieczenia oraz pozwalających na identyfikację zakładu ubezpieczeń. Osoba ta powinna również niezwłocznie powiadomić o zdarzeniu zakład ubezpieczeń i udzielić mu niezbędnych wyjaśnień oraz posiadanych informacji.

Podkreślić należy, że zgodnie z ust. 3 przedmiotowej ustawy osoba, której odpowiedzialność objęta jest ubezpieczeniem obowiązkowym, jak również osoba występująca z roszczeniem powinny mieć na uwadze, że ich obowiązkiem jest również ułatwienie ustalenia okoliczności w jakich doszło do zdarzenia, rozmiaru powstałych szkód oraz udzielenie pomocy zakładowi ubezpieczeń i innym przewidzianym w ustawie podmiotom w dochodzeniu roszczeń przeciwko sprawcy szkody.

Niedopełnienie powyższych obowiązków z winy umyślnej lub przez rażące niedbalstwo, jeżeli miało wpływ na ustalenie istnienia lub zakresu odpowiedzialności cywilnej tychże osób bądź też na zwiększenie rozmiarów szkody, spowoduje, że zakład ubezpieczeń będzie mógł dochodzić od nich zwrotu części wypłaconego odszkodowania lub ograniczyć wypłacane świadczenie.

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych przewiduje również sytuacje, w których odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń będzie wyłączona. Może to nastąpić:

  1. jeżeli uszkodzenie, zniszczenie lub utrata mienia wyrządzone zostały przez kierującego pojazdem jego posiadaczowi, np. samochód został uszkodzony przez osobę nie będącą jego właścicielem, której tenże samochód pożyczony; dotyczy to również sytuacji, w których posiadacz pojazdu, którym szkoda została wyrządzona jest jednocześnie posiadaczem lub współposiadaczem pojazdu, w którym szkodę wyrządzono;
  2. w przypadku powstania szkody w przewożonych za opłatą ładunkach, przesyłkach lub bagażu, chyba że winnym powstania szkody jest posiadacz innego pojazdu mechanicznego;
  3. jeżeli szkoda polegała na utracie podczas zdarzenia gotówki, biżuterii, papierów wartościowych, wszelkiego rodzaju dokumentów oraz zbiorów filatelistycznych, numizmatycznych i podobnych;
  4. w sytuacji, która doprowadziła do zanieczyszczenia lub skażenia środowiska.

Wyłączenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń przytoczone w punkcie pierwszym nie dotyczy szkody wyrządzonej w mieniu, jeżeli pojazdy mechaniczne uczestniczące w zdarzeniu są przedmiotem umowy leasingu zawartej przez ich posiadaczy z tym samym finansującym lub zostały przez nich przewłaszczone na tego samego wierzyciela, a także kiedy są one przedmiotem zastrzeżenia własności rzeczy sprzedanej na rzecz tego samego wierzyciela.

Źródło: www.motofinanse.pl

 

Odszkodowanie z OC wypłaci ubezpieczyciel poszkodowanego

Obecnie poszkodowany w stłuczce musi zgłosić swoje roszczenie do ubezpieczyciela sprawcy. Polska Izba Ubezpieczeń chce jednak ten system zmienić tak, aby kierowcy mogli wybierać, czy chcą, aby szkodę zlikwidował – czyli wypłacił odszkodowanie – ubezpieczyciel sprawcy, czy ich własny.

Według projektu taki wybór będzie możliwy tylko w sytuacji, kiedy w stłuczce ucierpiało wyłącznie auto czy inne mienie ruchome. W razie uszczerbku na zdrowiu odszkodowanie nadal będzie wypłacał ubezpieczyciel sprawcy.

Idea, aby odszkodowanie wypłacał nasz ubezpieczyciel, wydaje się prosta, jednak cały projekt wymaga sporo pracy. Przede wszystkim dlatego, że jeśli odszkodowanie wypłaci nam własny ubezpieczyciel, potem będzie musiał rozliczyć się z firmą, która wystawiła polisę sprawcy.

– To jest skomplikowane i bardzo duże przedsięwzięcie, którego wdrożenie będzie wymagało dużych zmian po stronie zakładówubezpieczeń – mówi Katarzyna Grześkowiak, przewodnicząca komisjiubezpieczeń komunikacyjnych Polskiej Izby Ubezpieczeń. – Po pierwsze, towarzystwo musi mieć odpowiednią liczbę likwidatorów szkód, a także środki na obsłużenie swoich klientów, jeśli zdecydują się zlikwidować szkodę u niego – wyjaśnia Grześkowiak.

Trzeba też wybrać system rozliczeń – czy będą one zryczałtowane, czy też chodzi o zwroty każdej wypłaconej sumy oddzielnie. – Od tego, jaki system rozliczeń zostanie wybrany, zależeć będzie m.in. to, czy system będzie atrakcyjny dla ubezpieczycieli – mówi Grześkowiak.

Oczywiście do tego typu rozliczeń potrzebny będzie również system informatyczny, który ułatwi ich prowadzenie.
Projekt PIU podoba się towarzystwom.

– Jak najbardziej popieramy ten pomysł. To jedyny sposób, żeby przy wyborze OC klienci zaczęli kierować się nie tylko jego ceną – mówi Marcin Jaworski, rzecznik prasowy Warty.

Tę opinię podziela także Ergo Hestia. – To stworzyłoby dodatkową szansę na pozyskanie klientów tym towarzystwom, które szczególny nacisk położyły na jakość serwisu posprzedażowego oraz zainwestowały w budowę efektywnych systemów likwidacji. Jakość obsługi zaczęłaby bowiem grać znacznie większą rolę – mówi Piotr Dyszlewicz, dyrektor biura likwidacji szkód w Ergo Hestii.

Źródło: www.gazetaprawna.pl

 

Ubezpieczenia OC dla firm mocno w górę

Ceny ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej dla firm ruszyły w górę. – Dla niektórych branż charakteryzujących się dużą szkodliwością wzrosły średnio o 25 proc.

Są również tacy ubezpieczeni, u których wyniki szkodowe wykazują trend zdecydowanie negatywny, i nie wykluczamy, że w przypadku niektórych podmiotów wzrosty cen mogły sięgnąć nawet 200 proc. – mówi Kamil Bara, dyrektor biura ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej w Ergo Hestii.

Zmiana taryf związana jest przede wszystkim z rosnącą świadomością poszkodowanych, którzy żądają coraz więcej i coraz większych odszkodowań. Do najbardziej ryzykownych branż ubezpieczyciele zaliczają m.in. firmy zajmujące się utrzymaniem zieleni. Bardzo często przy koszeniu trawy rozrzucane są wokół kamienie, które uderzają o stojące w pobliżu auta i rysują lakier. – Ceny polis dla tych firm wzrosły średnio o 20 proc. – mówi Damian Andruszkiewicz z towarzystwa ubezpieczeniowego Compensa.

Więcej za ubezpieczenie mogą zapłacić także salony piękności. Klienci gabinetów kosmetycznych żądają odszkodowań np. za zniszczone ubrania czy za źle wykonany makijaż permanentny. – Stosunek liczby szkód do liczby polis wzrasta, a to może nieść ze sobą podwyżkę stawek – wyjaśnia Andruszkiewicz. Dla tej branży ubezpieczenie mogło wzrosnąć o 10 – 15 proc. W Compensie średnio o 20 – 25 proc. podrożały także ubezpieczenia dla warsztatów samochodowych.

Podwyżki nie ominęły także firm sprzątających. Ubezpieczyciele najchętniej nie ubezpieczaliby tej branży ze względu na poziom ryzyka i wartość szkód. – Tutaj szkody są niemalże pewne. Koniecznością jest więc podwyższenie składek – mówi Marcin Gajkowski z departamentu zarządzania produktami ubezpieczeń korporacyjnych w Warcie.

Jak zapewniają ubezpieczyciele, wzrost cen nie obejmuje automatycznie wszystkich firm w danej branży. – Cena zależy od indywidualnej sytuacji każdego klienta – wyjaśnia Bara.

Na szczęście są także branże, które nie muszą się obawiać wyższych cen polis OC. Na przykład w przypadku branży handlowej ubezpieczyciele nie odnotowali prawie żadnych wzrostów.

Źródło: www.gazetaprawna.pl

 

Należy Ci się odszkodowanie!

Miałeś wypadek? Jesteś ofiarą błędów medycznych?

Bezpłatne konsultacje:
12 423 21 62

Zadzwoń

Wypełnij ankietę powypadkową

Uległeś wypadkowi? Doznałeś uszczerbku na zdrowiu?

Wypełnij ankietę