Odszkodowanie za błąd lekarski

Kancelaria oferuje profesjonalną pomoc w zakresie dochodzenia roszczeń od ubezpieczycieli podmiotów leczniczych, tj. wszelkich podmiotów świadczących usługi lecznicze, do których zaliczamy w szczególności szpitale, przychodnie, gabinety lekarskie i dentystyczne. Na mocy obowiązujących przepisów prawa każdy podmiot leczniczy posiada obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej i wszelkie roszczenia kierować należy kierować do właściwego towarzystwa ubezpieczeniowego.

W przebiegu leczenia niejednokrotnie dochodzi do błędów w sztuce lekarskiej lub zwykłych zaniedbań, których skutki mogą być bardzo poważne, a nawet tragiczne dla pacjenta. Do najczęściej spotykanych błędów lub zaniedbań lekarskich zaliczyć można zakażenie szpitalne, nieprzeprowadzenie cesarskiego cięcia pomimo oczywistych wskazań, błędną diagnozę, niepodjęcie właściwego leczenia, odmowę udzielenia pomocy pacjentowi, pozostawienie ciała obcego po zabiegu operacyjnym, zaś w przypadku leczenia stomatologicznego pozostawienie fragmentów wiertła lub innego materiału po leczeniu kanałowym.

Pacjent, który doznał uszczerbku na zdrowiu w wyniku błędu lub zaniedbania lekarskiego może dochodzić roszczeń o wypłatę odszkodowania, zadośćuczynienia, jak również renty.

 

Istota odszkodowania

Odszkodowanie za błąd lekarski jest świadczeniem mającym na celu pokrycie wszelkich strat finansowych, jakie powstały na skutek zdarzenia wywołującego szkodę. Są to w szczególności koszty zakupu leków, leczenia, rehabilitacji, zakupu specjalistycznego sprzętu oraz dostosowania miejsca zamieszkania do potrzeb poszkodowanego, jak również zwrot utraconego dochodu. Poszkodowany może się także domagać zwrotu kosztów opieki sprawowanej nad nim przez osoby trzecie, nawet, jeżeli koszty te są hipotetyczne, gdyż w rzeczywistości opiekę sprawowała nieodpłatnie rodzina lub przyjaciele.

Zadośćuczynienie ma na celu rekompensatę szkód o charakterze niematerialnym, takich jak ból, cierpienie, przedłużenie procesu leczenia, trwałe kalectwo lub oszpecenie, wytrącenie z dotychczasowego rytmu życia. Wysokość tego świadczenia jest ściśle związana z osobą poszkodowanego i podlega indywidualnej, jednostkowej ocenie w każdym przypadku.

Renta przysługuje poszkodowanemu który na skutek błędu lekarskiego stał się trwale lub długotrwale niezdolny do pracy, do samodzielnej egzystencji oraz zwiększyły się jego potrzeby (ze względu na konieczność sprawowania opieki, zakupu leków, kontynuowania kosztownego leczenia i rehabilitacji).

Adekwatne świadczenia przysługują najbliższym członkom rodziny osoby, która na skutek błędu lub zaniedbania lekarskiego poniosła śmierć.

Na czym polega trudność?

Dla skutecznego dochodzenia roszczeń od podmiotów leczniczych konieczne jest wykazanie winy za spowodowanie szkody oraz związku przyczynowego pomiędzy działaniem bądź zaniechaniem tego podmiotu a powstałą szkodą. W przypadku błędów i zaniedbań medycznych przypisanie winy jest szczególnie trudne. Lekarze i placówki medyczne odmawiają przyjęcia odpowiedzialności za szkody wskazując najczęściej, iż stanowią one niezawinione powikłania powstałe w procesie leczenia, często też podnosząc, że pacjent został poinformowany o możliwych skutkach ubocznych oraz komplikacjach i świadomie podpisał zgodę na dany zabieg. Pewnym ułatwieniem w tym zakresie jest przyjęta w orzecznictwie i doktrynie konstrukcja „winy organizacyjnej” – mówimy o niej wówczas, gdy szkoda nie powstała z winy konkretnej osoby lub osób, ale na skutek złej organizacji pracy placówki świadczącej usługi medyczne. Bardzo trudne jest też wykazanie związku przyczynowego pomiędzy wadliwym procesem leczenia a szkodą. Ze względu na wyjątkowo skomplikowany charakter procesów biologicznych i chemicznych zachodzących w ludzkim organizmie, zazwyczaj nie ma możliwości aby w sposób pewny udowodnić istnienie danego związku przyczynowo-skutkowego, możliwe jest jedynie jego uprawdopodobnienie w odpowiednio wysokim stopniu.

W związku z powyższym samodzielne dochodzenie roszczeń od podmiotów medycznych jest niewskazane. Aby uzyskać odszkodowanie za błąd lekarski warto zwrócić się do prawnika posiadającego odpowiednią wiedzę i doświadczenie, jak również znajomość zagadnień medycznych.

 

Należy Ci się odszkodowanie!

Miałeś wypadek? Jesteś ofiarą błędów medycznych?

Bezpłatne konsultacje:
12 423 21 62

Zadzwoń

Wypełnij ankietę powypadkową

Uległeś wypadkowi? Doznałeś uszczerbku na zdrowiu?

Wypełnij ankietę